تقویم انتشار آمار و اطلاعات رسمی صندوق بازنشستگی کشوری (سال۱۴۰۲)

در راستای اجرای برنامه ملی آمار و همچنین اصل ۵ ارزیابی مدیریت کیفیت داده جهت اعلام رسمی تقویم انتشاراتی محصولات آماری صندوق بازنشستگی کشوری این تقویم در بخش انتشارات سایت صندوق بارگذاری می شود.  

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – زمستان۱۴۰۱

تقویم انتشار آمار و اطلاعات رسمی صندوق بازنشستگی کشوری (سال۱۴۰۱)

در راستای اجرای برنامه ملی آمار و همچنین اصل ۵ ارزیابی مدیریت کیفیت داده جهت اعلام رسمی تقویم انتشاراتی محصولات آماری صندوق بازنشستگی کشوری این تقویم در بخش انتشارات سایت صندوق بارگذاری می شود.