پرسش‌های متداول

به موجب اصلاحیه ماده (۳) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ موضوع تصویب نامه ۸۰۹۵۴/ت۵۰۳۸۷هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ هیات وزیران پس از انتقال حق بیمه یا کسور از صندوق بیمه و بازنشستگی قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی فعلی و جدید مابه التفاوت متعلقه  براساس حقوق ومزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر کسور بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه می گردد.

مطابق نص صریح  تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵  پرداخت مابه التفاوت  بر عهده مستخدم می باشد .

بله مابه التفاوت موضوع آیین نامه مذکور به اقساط ماهانه قابل وصول است . حداکثر مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می باشد .

– درزمان اشتغال  در دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بوده باشد

– کسور بازنشستگی ایام اشتغال مسترد یا منتقل نشده باشد .

-قطع رابطه استخدامی  با دستگاه اجرایی مشترک صندوق درحالتهای بازخریدی( از سال ۱۳۸۴) ، استعفاء  واخراج (ازسال ۱۳۹۰)،  ومرخصی بدون حقوق ازسال ۱۳۸۴  انجام شده باشد.

-مراجعه به واحدهای اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری وارائه درخواست ادامه اشتراک

بله ، مشروط به آنکه متقاضی ادامه اشتراک حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به ارائه و ثبت تقاضای کتبی برای تعیین بدهی کسور ایام موردنظر اقدام نماید ، مدت مذکور با پرداخت کسور  متعلقه بر مبنای بیست و دو نیم درصد ( ۵/۲۲درصد) آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی به عنوان سابقه خدمت در جمع سوابق قابل قبول موثر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می گردد .

 بله درخواست ادامه اشتراک و انعقاد قرارداد  از طریق وکیل قانونی متقاضی با ارائه مدارک مثبته بلامانع است .

کسور بازنشستگی می بایست توسط مشترک خویش فرما یا وکیل قانونی وی صرفا از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشانی hhtps//www. Sabasrm.ir   به حساب این صندوق واریز گردد.

افرادموردنظر میبایست حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور حکم کارگزینی مربوطه ( بازخرید خدمت – استعفاء – اخراج – مرخصی بدون حقوق )درخواست خودرا  به مدیریت این صندوق در استان محل اقامت ارائه نمایند. فاصله زمانی بین تاریخ اجرای حکم و تاریخ صدور حکم نمی باید بیش از یک سال باشد. چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت ۳ماه  ارائه شود ، ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حکم خواهد بود . در غیراین صورت ادامه اشتراک از تاریخ ثبت تقاضای کتبی متقاضی در مدیریت این صندوق در استان محل اقامت خواهد بود و درمورد اخیر فاصله زمانی اجرای حکم تا تاریخ ثبت تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق منظور نمی گردد .

به موجب بند ( خ ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه ، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. ومطابق دستورالعمل اجرایی آن پرداخت مابه التفاوت متعلقه برعهده دستگاه محل خدمت مشمولین می باشد .

در اجرای بند (۵) ماده (۱) تصویبنامه شماره ۴۲۹۶۹/ت ۵۵۴۱۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی بند(خ) ماده(۸۷) قانون برنامه ششم توسعه نحوه محاسبه هزینه  سنوات ارفاقی به شرح ذیل می باشد :

الف )حق بیمه سنوات ارفاقی: (آخرین حقوق و مزایای مشمول کسوربازنشستگی) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی به روز) ضرب در ۲۲.۵درصد تقسیم بر ۳۰

ب) حقوق بازنشستگی بر اساس سنوات ارفاقی: (حقوق بازنشستگی یا وظیفه) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی بر اساس روز) تقسیم بر ۳۰

بر اساس مفاد ماده (۴ ) آیین نامه بند (خ ) ماده (۸۷ ) دستگاههای اجرایی مکلفند هزینه های سنوات ارفاقی را به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق واریز نمایند .

خیر ، با توجه به عدم پیش بینی تغییرصندوق به صورت اختیاری در قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ تغییرصندوق بازنشستگی به صورت اختیاری قابل انجام نمی باشد .

با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ،مدت خدمت نیمه وقت بانوان مشروط به اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل (از حقوق کامل) پرداخت شده باشد به عنوان سابقه خدمت محسوب می گردد.

حقوق وفوق العاده های شمول برداشت کسور بازنشستگی درآخرین حکم کارگزینی درحالت اشتغال تمام وقت دردستگاههای اجرایی محل خدمت با رعایت مبلغ حداقل وحداکثر حقوق کارکنان دولت.

ازتاریخ ثبت تقاضای کتبی وبا پرداخت کسور متعلقه

بله . اعمال ضریب  حقوق مشترکین خویش فرما همانند شاغلین  نباید از حداقل حقوق سال جاری شاغلین کمتر واز هفت برابر حداقل حقوق نیز بیشتر باشد .

کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی از نظر استخدامی تابع آیین نامه خاصی هستند . که به موجب ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی مزبور کارکنانی که از تاریخ ۱/۱/۷۶ به بعد به استخدام رسمی سازمان مذکور درآمده اند از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قانون تامین اجتماعی و مشترک سازمان تامین اجتماعی می باشند.

خیر، حکم  انفصال موقت ،حکم خروج دائم ازخدمت  وقطع رابطه استخدامی با دستگاه اجرایی محسوب نمی شود .بلکه وضعیت استخدامی مستخدم پس از سپری شدن مدت انفصال می بایست  تعیین تکلیف گردد .

به موجب ماده(۷) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش- مصوب سال۶۹ ، پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره‌کارشناسی و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (‌پایه ، گروه ، بازنشستگی) قابل پذیرش خواهد‌بود.

خیر ، به موجب آیین نامه استخدامی کارکنان پیمانی مصوب هیات وزیران و ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان پیمانی از نظر بیمه های اجتماعی مشمول قانون تامین اجتماعی و مشترک سازمان تامین اجتماعی محسوب می شوند و با توجه به اتمام مهلت اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه ( از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ ) تغییر اختیاری صندوق بیمه و بازنشستگی منتفی شده است ، لذا کارکنان پیمانی مشترک سازمان تامین اجتماعی مجاز به تغییر صندوق بیمه ای خود در حالت پیمانی نمی باشند . کارکنان پیمانی که به استخدام رسمی پذیرفته می شوند ، می توانند در صورت تمایل همچنان مشترک سازمان تامین اجتماعی باقی بمانند ، در غیر این صورت پس از استخدام رسمی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند شد .

۲۰مهعتاتا