بیانیه و ماموریت سازمان

چشم‌انداز صندوق:

صندوق بازنشستگی کشوری در افق چشم‌انداز، صندوقی است پایدار، خودکفا، توسعه‌یافته و عدالت‌محور با تعامل موثر با جوامع بین‌المللی

مامور‌یت صندوق:

صندوق بازنشستگی کشوری مأموریت دارد در جهت ارائه و گسترش خدمات بیمه‌های اجتماعی در امور بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت (در چارچوب قوانین ذیربط) با اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای (عمر، حوادث و درمان تکمیلی) فعالیت کند.

اهداف صندوق:

 • حفظ کرامت انسانی بازنشستگان.
 • ارتقاء و توسعه خدمات رفاهی جهت بازنشستگان.
 • ا‌یجاد صندوق ‌بازنشستگی خودکفا و پا‌یدار بر اساس مطالعات علمی.
 • بهره‌بردار‌ی اقتصاد‌ی و اطمینان‌بخش از دارایی‌ها‌ی صندوق از طر‌یق ‌سرما‌یه‌گذار‌ی در فعالیت‌ها‌ی اقتصاد‌ی سودآور و زودبازده.
 • فراهم آوردن زمینه‌ها‌ی ا‌یجاد تشکل‌ها‌ی مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان.

منابع صندوق:

 • خالص کسور ‌بازنشستگی در‌یافتی.
 • درآمد حاصل از ‌سرما‌یه‌گذار‌ی.
 • جر‌یمه د‌یرکرد پرداخت کسور.
 • تعهدات دولت.
 • مقرر‌ی ماه اول.

مصارف صندوق:

 • پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین مشترک (شامل حقوق، حق عائله و اولاد، عیدی و حق بیمه خدمات درمانی سهم دستگاه).
 • سرما‌یه‌گذاری.
 • هز‌ینه اداره طرح.
 • امور رفاهی و فرهنگی بازنشستگان.