گزارش‌های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری -پاییز ۱۳۹۹

در حرکت یک سازمان به سوی بهره وری، نقش داده های آماری و تحلیل آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و روشنگر مسیر حرکت است. تهیه و تولید اطلاعات آماری صحیح و ارائه بهنگام آن به‌منظور رفع نیازهای آماری مدیران و کارشناسان صندوق، از جمله مهم‌ترین اهداف تهیه نشریه آماری پیش رو است. مجموعه آمار […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – تابستان ۱۳۹۹

تجربه نشان داده در جامعه انسانی کمتر کاری با نظم انجام می گیرد، مگر آنکه اطلاعات لازم و کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد. نقش و وظیفه آمار همچون چراغی برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیمگیریِ صریح و بی ابهامِ فرد تصمیم گیرنده است. به همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ تصمیم بهینه […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری -بهار ۱۳۹۹

بررسی عملکرد یک سیستم بدون تحلیل آمارهای مرتبط با آن امکان پذیر نیست و لازم است هر یک از مدیران و کارکنان بتوانند به نحوی با اطلاع از وضعیت موجود در ارتقاء سطح عملکرد خود تاثیرگذار باشند. جهت ارائه تصویر بهینه از وضعیت موجود یک سازمان، می بایست اجزای تشکیل دهنده آن مشخص و سپس […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری -زمستان ۱۳۹۸

مهم ترین ورودی برای تصمیم گیری ها، آمار واطلاعات صحیح می باشد. تصمیم گیری ها پایه و اساس تمامی جهت گیری های فعالیت های بشر می باشد. مدیران سازمان ها در تمامی سطوح از این قاعده مستثنا نیستند و همواره جهت اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری ها به آمار و اطلاعات صحیح و روزآمد نیازمندند. در […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – پاییز ۱۳۹۸

رکن اصلی پایداری، توانایی کسب اطلاعات و تبادل آنها از طریق مناسب ترین ابزارهاست. علم آمار، دانش بکارگیری داده های تجربی برای تولید بهترین اطلاعات می باشد. مبرهن است که لازمه ارائه آمارهای دقیق و با کیفیت و همچنین میزان اثربخشی این آمارها در رفع نیازهای بخش های مختلف، ارتباط موثر بین تولیدکنندگان آمار است. […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری-تابستان ۱۳۹۸

به یقین، آمار و برنامه ریزی، در توسعه همه جانبه جوامع، نقش ممتاز و برجسته ای دارد. بهره گیری درست از آمار و برنامه ریزی، افزون بر پیشبرد امور با هزینه کمتر، نقش مؤثری نیز در شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از امکانات و نهایتا ایجاد توسعه، دارد. آمار و اطلاعات درست، یکی از […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۸

” آمار“ علاوه بر برداشت علمی و کاربردی، یکی از ابزار و دلایل حسن خدمت و پیشرفت کارهاست. مبرهن است این امر وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد تا همواره یک تصمیم گیری هوشمندانه بر پایه استراتژی های صحیح صورت پذیرد. در این راستا هجدهمین نشریه آماری […]

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - پاییز ۱۳۹۶

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – پاییز ۱۳۹۶

مدیریت های کلان و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ، سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیتها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام امکانپذیر نمیباشد. بطوری که عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطالعات و داده ها به […]

آمار

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – تابستان ۱۳۹۶

همواره یک تصمیم گیری با استفاده از استراتژی صحیح و هوشمندانه و شناخت نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها، نیازمند استفاده از دانشی است که بر پایه اطالعات و حقایق عینی و علمی باشد که علم آمار امروزه این نیاز را بر آورده کرده است. در نشریه فصلی پیش رو دفتر برنامه ریزی […]

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - بهار ۱۳۹۶

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۶

در عصر حاضر، آمار علم و عملِ توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از دادههای تجربی است و شامل برنامهریزی، جمعبندی، و تفسیر می باشد. آمار هم برنامه است و هم «با برنامه» . لذا آن که با آمار سخن میگوید و به آمار میاندیشد از دقت و وضوح بیشتری بهرهمند است.در این راستا دفتر […]