نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - بهار ۱

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۵

بدون تردید می توان اذعان داشت در عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعـات و ارتـبـاطـات نامیده می شود آمار و به تبع آن تولید اطلاعات و دانش به عنوان مهمترین مـنـبـع و ابـزار بـرای ارزیابی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آینده محسوب شده و عامل اصلی در تصمـیـم گـیـری و مدیریت به شمار می آید، […]