آگهی مناقصه خرید مدول های ر بورس اسمز RO نیروگاه حرارتی تبریزشرکت نیرو آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خرید مدول های ر بورس اسمز RO نیروگاه حرارتی تبریز روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۲ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۴ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی مناقصه خرید کربن اکتیو فیلترهای کربنی نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خرید کربن اکتیو فیلترهای کربنی نیروگاه حرارتی تبریز روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۲ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۴ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۳ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۴ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت […]

آگهی مناقصه خرید رزین های تبادل یونی نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خرید رزین های تبادل یونی نیروگاه حرارتی تبریز روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۲ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۴ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه بازسازی پره های متحرک و ثابت توربین واحد ۱ گازی نیرو گاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان بازسازی پره های متحرک و ثابت توربین واحد ۱ گازی نیرو گاه حرارتی تبریز روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۳ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۴ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی […]

آگهی مناقصه خرید، نصب و راه اندازی باتری های تغذیه ۱۲۵ ولت نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان خرید، نصب و راه اندازی باتری های تغذیه ۱۲۵ ولت نیروگاه حرارتی تبریز روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۱۲ تاریخ آگهی سه شنبه ۱۴ فروردین، ۱۴۰۳ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود […]

آگهی مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت نیرو آتیه صبا نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد، صفحه ۶ تاریخ آگهی دوشنبه۲۸ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد  

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار برای قرارداد ساخت، بسته بندی و حمل ۵۲۰/۰۰۰ عدد پالت پلاستیکی شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان انتخاب پیمانکار برای قرارداد ساخت، بسته بندی و حمل ۵۲۰/۰۰۰ عدد پالت پلاستیکی روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳ تاریخ آگهی چهارشنبه۲۳ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک […]

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار برای قرارداد ساخت، بسته بندی و حمل ۵۲۰/۰۰۰ عدد پالت پلاستیکی مجتمع پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان انتخاب پیمانکار برای قرارداد ساخت، بسته بندی و حمل ۵۲۰/۰۰۰ عدد پالت پلاستیکی روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳ تاریخ آگهی چهارشنبه۲۳ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک […]

آگهی مناقصه تامین ۳۵۰/۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی TEAL/ معادل ۲۵۰ سیلندر شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نام شرکت پتروشیمی جم نوع فراخوان مناقصه  مزایده موضوع فراخوان تامین ۳۵۰/۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی TEAL/ معادل ۲۵۰ سیلندر روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳ تاریخ آگهی چهارشنبه۲۳ اسفند ۱۴۰۲ لینک آگهی دریافت متن آگهی تصویر آگهی دانلود فایل لینک دریافت اسناد