علی خدامی

توضیحات مدیرکل مالی صندوق درباره صدور گواهی کسر از حقوق

بخش اول توضیحات علی خدامی مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری درباره سامانه گواهی کسر حقوق بازنشستگان کشوری   بخش دوم توضیحات علی خدامی مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری درباره سامانه گواهی کسر حقوق بازنشستگان کشوری   بخش سوم توضیحات علی خدامی مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری درباره سامانه گواهی کسر حقوق بازنشستگان […]

گزارش ویدئویی از افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا

 

معرفی مرکز ارتباط با ذی نفعان و مرکز نوآوری صبا