گزارش ویدئویی از افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا

 

معرفی مرکز ارتباط با ذی نفعان و مرکز نوآوری صبا