شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی

عنوان: شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی

تهیه کننده : نسرین قوامی

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۹

دانلود

 

شاید بتوان شفافیت را یکی از پربسامدترین واژگان سال‌های اخیر در فضای سیاست‌گذاری ایران دانست. این مفهوم به‌ویژه در قالب مفهوم کلان‌تر حکمرانی خوب در عرصه سیاست‌گذاری مطرح شده و در دهه‌های اخیر جای خود را در ادبیات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی باز کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، این گزارش تلاش کرده تا با اشاره به تعاریف موثق، منظرها و زوایای گوناگون شفافیت را کاویده و مبنایی برای مطالعات بیشتر فراهم کند.