به یقین، آمار و برنامه ریزی، در توسعه همه جانبه جوامع، نقش ممتاز و برجسته ای دارد. بهره گیری درست از آمار و برنامه ریزی، افزون بر پیش برد امور با هزینه کمتر، نقش مؤثری نیز در شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از امکانات جامعه، پرهیز از خطرها و توسعه کشور دارد.

آمار و اطلاعات درست، یکی از رموز و نمادهای توسعه در جوامع گوناگون است و بدون شک، در برنامه ریزی حرف اول را می زند. به عبارتی، سرشماری و آمار دقیق مشخص می کند که هر منطقه از کشور، چه کمبودها و استعدادهایی دارد و چه میزان سرمایه گذاری باید در آن انجام شود.

به بیان دیگر، این امکان را فراهم می کند تا با توجه به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، سرمایه گذاری های متناسب با آن صورت گیرد و امکانات به صورت عادلانه برای رفاه عموم توزیع شود.

تلاش دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی همواره بر آن بوده تا با انتشار به موقع و صحیح آمار صندوق بازنشستگی کشوری بتواند چارچوب مناسبی برای تصمیم گیری در رویارویی با شرایط متغیر و تعیین اولویت ها در تخصیص منابع و فعالیت ها فراهم سازد. در همین راستا فصلنامه آماری پیش رو، حاوی خلاصه آمار و اطلاعات این صندوق تا پایان بهار ۱۴۰۱ می باشد که تقدیم حضور مخاطبین می گردد.