گزارش کارشناسی شماره 4 نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری

تهیه و تدوین: هدی جعفری

ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۵

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

 

بر همین اساس، در گزارش حاضر پس از معرفی اجمالی شاخص کفایت به بررسی این شاخص در جامعۀ بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ پرداخته می‌شود.