کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی

جلسه ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

نوع فایل: PDF

جلسه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

نوع فایل: pdf

جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

نوع فایل: ZIP

جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نوع فایل: ZIP

جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

نوع فایل: ZIP

جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

نوع فایل: ZIP

جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

نوع فایل: ZIP

جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

نوع فایل: ZIP

جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

نوع فایل: ZIP