آگهی مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز شرکت فولاد اکسین خوزستان

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت فولاد اکسین خوزستان
نوع فراخوان

موضوع فراخوان عملیات حفظ و نگهداری و ترمیم فضای سبز
روزنامه درج آگهی اطلاعات ، صفحه۷
تاریخ آگهی شنبه، ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد