آگهی مزایده فروش خودرو سواری شرکت راهکار هوشمند صبا (نوبت اول)

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت راهکار هوشمند صبا
نوع فراخوان
موضوع فراخوان

آگهی مزایده فروش خودرو سواری شرکت راهکار هوشمند صبا

روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد