آگهی مناقصه تامین LPVENTURIES شرکت پتروشیمی جم

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم
نوع فراخوان

موضوع فراخوان تامین LPVENTURIES
روزنامه درج آگهی ایران نیوز ، صفحه ۳
تاریخ آگهی سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد