آگهی مزایده رهن و اجاره ملک تجاری وانیا چالوس شرکت صبا آرمه

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت صبا آرمه
نوع فراخوان

موضوع فراخوان رهن و اجاره ملک تجاری وانیا چالوس
روزنامه درج آگهی اطلاعات، صفحه ۷
تاریخ آگهی شنبه ۲۸بهمن ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد