گزارش وزارت کار از برگزاری آیین رونمایی از خدمات نوین و دستاوردهای ارزش آفرین