برنامه ریزی راهبردی، امروزه به عنوان یکی از کارآمدترین رویکردهای مدیریتی در سازمانها مدنظر صاحبنظران و برنامه ریزان قرار گرفته است. آمار نیز مهم ترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته و حال و برنامه ریزی برای آینده، از عوامل اصلی سیاست گذاری و مدیریت در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است.

در واقع آنچه در تعریف برنامه ریزی بر آن تأکید می شود، قطعی نبودن، آگاهانه بودن و تعیین هدفی است که در آینده به دست خواهد آمد.

بر این اساس، تلاش دفتر برنامه ریزی و تحول سازمانی همواره بر آن بوده تا با انتشار به موقع و صحیح آمار صندوق بازنشستگی کشوری بتواند ضمن اطلاع رسانی در فاصله های زمانی مناسب، مبنایی برای تصمیم گیری در رویارویی با شرایط متغیر و تعیین اولویت ها در تخصیص منابع و فعالیت ها فراهم سازد.

در همین راستا فصلنامه آماری پیش رو، حاوی خلاصه آمار و اطلاعات این صندوق تا پایان تابستان ۱۴۰۲ است که تقدیم حضور مخاطبین می گردد.