سفر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به کردستان و افتتاح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی