برگزاری مراسم ۲۵ ذی الحجه و تجلیل از بازنشستگان نمونه استان تهران