قدم اول در فرآیند برنامه ریزی، تهیه اطلاعات و آمار از تمامی امکانات بالقوه و بالفعل جامعه در تمام بخش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. تا زمانی که اطلاعات لازم و کافی از جوانب مختلف در اختیار نباشد، امکان برنامه ریزی دقیق نیز میسر نخواهد بود. میزان قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی بهینه، بستگی به عواملی دارد که از جمله مهم ترین آن ها، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح و به هنگام است.

در واقع، هنگامی در جهت تأمین منافع ملی قادر به برنامه ریزی هستیم که آمار و اطلاعات در زمینه امکانات بالقوه و بالفعل فراهم آمده باشد. بر این اساس تلاش دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری همواره بر آن بوده تا با انتشار به موقع و صحیح آمار بتواند ضمن اطلاع رسانی در فاصله های زمانی مناسب، مبنایی برای تصمیم گیری در رویارویی با شرایط متغیر و تعیین اولویت ها در تخصیص منابع و فعالیت ها فراهم سازد.

در همین راستا فصلنامه آماری پیش رو، حاوی خلاصه آمار و اطلاعات این صندوق تا پایان زمستان ۱۴۰۱ است که تقدیم حضور مخاطبین عزیز می گردد.