تامین خدمات فنی تهویه سبک واحدهای فنی و اداری شرکت لوله سازی اهواز / نوبت اول

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت لوله سازی اهواز  
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

تامین خدمات فنی تهویه سبک واحدهای فنی و اداری شرکت لوله سازی اهواز / نوبت اول

روزنامه درج آگهی صفحه اول روزنامه چشم انداز روشن – صفحه ۴ روزنامه عصر کارون
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی (روزنامه جشم‌انداز روشن) – دریافت متن آگهی (روزنامه عصر کارون)
تصویر آگهیمواد دانلود فایل (روزنامه جشم‌انداز روشن) – دانلود فایل (روزنامه عصر کارون)
لینک دریافت اسناد