تامین دستگاه ANALYTIKJENA SULPHUR DEVICE MODEL: MULTI EA 5100 (NEW)  برای پتروشیمی جم/نوبت دوم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان تامین دستگاه ANALYTIKJENA SULPHUR DEVICE MODEL: MULTI EA 5100 (NEW)  برای پتروشیمی جم / نوبت دوم
روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد