آگهی فراخوان تامین پیمانکار نیروی  انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی فراخوان تامین پیمانکار نیروی  انسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، صفحه ۱
تاریخ درج آگهی یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد