آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی پرسنل شرکت گلف اجنسی ایران (نوبت دوم)

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت گلف اجنسی ایران
نوع فراخوان
موضوع فراخوان   آگهی مناقصه واگذاری انجام خدمات بیمه درمان تکمیلی پرسنل شرکت گلف اجنسی ایران(نوبت دوم)
روزنامه درج آگهی روزنامه نیازمندی های همشهری، صفحه ۱۳
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد