امروزه سرعت تغییرات در پیرامون ما بسیار بالا رفته است، از جمله تغییرات در ساختار و قوانین، وقایع اقتصادی در سطح کشور یا تغییرات اقتصادی بین المللی، چالش های اجتماعی، پیشرفت و تغییرات تکنولوژیکی و … که باعث شده سازمانها هر روز با چالش های بیشتری مواجه باشند.

در این شرایط هرگونه تصمیم گیری در هر کدام از بخش ها، مستلزم استفاده از آمار است که با جمع آوری اطلاعات، تجزیه، تحلیل، تفسیر و بررسی داده ها صورت می پذیرد.

براین اساس تلاش دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی همواره بر آن بوده تا با انتشار به موقع و صحیح آمار صندوق بازنشستگی کشوری بتواند چارچوب مناسبی برای تصمیم گیری در رویارویی با شرایط متغیر و تعیین اولویت ها در تخصیص منابع و فعالیت ها فراهم سازد.

در همین راستا فصلنامه آماری پیش رو، حاوی خلاصه آمار و اطلاعات این صندوق تا پایان تابستان ۱۴۰۱، تقدیم حضور مخاطبین می گردد.