آگهی مزایده واگذاری تعدادی از اتاق های هتل شایگان به اشخاص حقوقی توسط شرکت آرین پارسه کیش

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت آرین پارسه کیش
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مزایده واگذاری تعدادی از اتاق های هتل شایگان کیش به اشخاص حقوقی واجد شرایط
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۴
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد