آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم) اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت آپاداناسرام
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی (مرحله دوم)
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵
تاریخ درج آگهی شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد