توضیحات مدیرکل فرهنگی صندوق درباره ثبت نام وام ضروری ۱۲میلیونی