بایگانی برچسب برای: فرهاد بزرافکن، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، حمایت اجتماعی، گزارش کارشناسی شماره 98،

گزارش کارشناسی شماره 98؛

زنجیره ارائه خدمات حمایت اجتماعی

زنجیره ارائه خدمات حمایت اجتماعی، نام نودوهشتمین گزارش کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صباست که با ترجمه و تلخیص فرهاد بزرافکن منتشر شده است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این گزارش حمایت اجتماعی را در معنای وسیع آن مورد نظر دارد و جمعیت های هدف متنوعی مانند […]