آمار

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – تابستان ۱۳۹۶

همواره یک تصمیم گیری با استفاده از استراتژی صحیح و هوشمندانه و شناخت نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها، نیازمند استفاده از دانشی است که بر پایه اطالعات و حقایق عینی و علمی باشد که علم آمار امروزه این نیاز را بر آورده کرده است. در نشریه فصلی پیش رو دفتر برنامه ریزی […]

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - بهار ۱۳۹۶

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۶

در عصر حاضر، آمار علم و عملِ توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از دادههای تجربی است و شامل برنامهریزی، جمعبندی، و تفسیر می باشد. آمار هم برنامه است و هم «با برنامه» . لذا آن که با آمار سخن میگوید و به آمار میاندیشد از دقت و وضوح بیشتری بهرهمند است.در این راستا دفتر […]

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - بهار ۱

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۵

بدون تردید می توان اذعان داشت در عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعـات و ارتـبـاطـات نامیده می شود آمار و به تبع آن تولید اطلاعات و دانش به عنوان مهمترین مـنـبـع و ابـزار بـرای ارزیابی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آینده محسوب شده و عامل اصلی در تصمـیـم گـیـری و مدیریت به شمار می آید، […]