برگزاری نمایشگاه و همایش «خدمت نوین و دستاوردهای ارزش‌آفرین»