هفته دولت؛ حضور پررنگ صندوق بازنشستگی کشوری در نمایشگاه «روایت خدمت»