پوستر گرامیداشت ۲۵ذی الحجه روز خانواده و تکریم از بازنشستگان