تقویم انتشار آمار و اطلاعات رسمی صندوق بازنشستگی کشوری (سال۱۴۰۲)

در راستای اجرای برنامه ملی آمار و همچنین اصل ۵ ارزیابی مدیریت کیفیت داده جهت اعلام رسمی تقویم انتشاراتی محصولات آماری صندوق بازنشستگی کشوری این تقویم در بخش انتشارات سایت صندوق بارگذاری می شود.