طرح آمونیاک و اوره مسجد سلیمان در یک نگاه

منبع: سایت شرکت صنایع پتروشیمی ایران (نیپنا)