گزارش‌های ارزیابی عملکرد

 شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۱ – نوع فایل: اکسل

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۱ – نوع فایل: اکسل

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۰ – نوع فایل: اکسل

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۰ – نوع فایل: اکسل

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۰ – نوع فایل: PDF

کارنامه‌ی سال ۱۳۹۹ در حوزه‌ی اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۹ – نوع فایل: JPG

کارنامه‌ی سال ۱۳۹۹ در حوزه‌ی اقتصادی

تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۹ – نوع فایل: JPG

عملکرد ۶ ماه اول ۱۳۹۹

تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۹ – نوع فایل: JPG