گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – تابستان 1399

تجربه نشان داده در جامعه انسانی کمتر کاری با نظم انجام می گیرد، مگر آنکه اطلاعات لازم و کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد. نقش و وظیفه آمار همچون چراغی برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیمگیریِ صریح و بی ابهامِ فرد تصمیم گیرنده است. به همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ تصمیم بهینه […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری -بهار 1399

بررسی عملکرد یک سیستم بدون تحلیل آمارهای مرتبط با آن امکان پذیر نیست و لازم است هر یک از مدیران و کارکنان بتوانند به نحوی با اطلاع از وضعیت موجود در ارتقاء سطح عملکرد خود تاثیرگذار باشند. جهت ارائه تصویر بهینه از وضعیت موجود یک سازمان، می بایست اجزای تشکیل دهنده آن مشخص و سپس […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری -زمستان 1398

مهم ترین ورودی برای تصمیم گیری ها، آمار واطلاعات صحیح می باشد. تصمیم گیری ها پایه و اساس تمامی جهت گیری های فعالیت های بشر می باشد. مدیران سازمان ها در تمامی سطوح از این قاعده مستثنا نیستند و همواره جهت اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری ها به آمار و اطلاعات صحیح و روزآمد نیازمندند. در […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – پاییز 1398

رکن اصلی پایداری، توانایی کسب اطلاعات و تبادل آنها از طریق مناسب ترین ابزارهاست. علم آمار، دانش بکارگیری داده های تجربی برای تولید بهترین اطلاعات می باشد. مبرهن است که لازمه ارائه آمارهای دقیق و با کیفیت و همچنین میزان اثربخشی این آمارها در رفع نیازهای بخش های مختلف، ارتباط موثر بین تولیدکنندگان آمار است. […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری-تابستان 1398

به یقین، آمار و برنامه ریزی، در توسعه همه جانبه جوامع، نقش ممتاز و برجسته ای دارد. بهره گیری درست از آمار و برنامه ریزی، افزون بر پیشبرد امور با هزینه کمتر، نقش مؤثری نیز در شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از امکانات و نهایتا ایجاد توسعه، دارد. آمار و اطلاعات درست، یکی از […]

گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار 1398

” آمار“ علاوه بر برداشت علمی و کاربردی، یکی از ابزار و دلایل حسن خدمت و پیشرفت کارهاست. مبرهن است این امر وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد تا همواره یک تصمیم گیری هوشمندانه بر پایه استراتژی های صحیح صورت پذیرد. در این راستا هجدهمین نشریه آماری […]

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - پاییز 1396

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – پاییز 1396

مدیریت های کلان و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ، سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیتها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام امکانپذیر نمیباشد. بطوری که عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطالعات و داده ها به […]

آمار

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – تابستان 1396

همواره یک تصمیم گیری با استفاده از استراتژی صحیح و هوشمندانه و شناخت نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها، نیازمند استفاده از دانشی است که بر پایه اطالعات و حقایق عینی و علمی باشد که علم آمار امروزه این نیاز را بر آورده کرده است. در نشریه فصلی پیش رو دفتر برنامه ریزی […]

نشریه آماري صندوق بازنشستگی کشوري - بهار 1396

نشریه آماري صندوق بازنشستگی کشوري – بهار 1396

در عصر حاضر، آمار علم و عملِ توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از دادههاي تجربی است و شامل برنامهریزي، جمعبندي، و تفسیر می باشد. آمار هم برنامه است و هم «با برنامه» . لذا آن که با آمار سخن میگوید و به آمار میاندیشد از دقت و وضوح بیشتري بهرهمند است.در این راستا دفتر […]

نشريه آماري صندوق بازنشستگي كشوري - بهار 1

نشريه آماري صندوق بازنشستگي كشوري – بهار 1395

بدون ترديد مي توان اذعان داشت در عصر حاضر كه عصر فناوري اطلاعـات و ارتـبـاطـات ناميده مي شود آمار و به تبع آن توليد اطلاعات و دانش به عنوان مهمترين مـنـبـع و ابـزار بـراي ارزيابي عملكرد گذشته و برنامه ريزي آينده محسوب شده و عامل اصلي در تصمـيـم گـيـري و مديريت به شمار مي آيد، […]