شرح خدمت (کارت منزلت) :

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری

مشمولین می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان  دولت که لیست آنها در سایت صندوق (لینک)     می باشد، با در دست داشتن مدارک موردنیاز(کارت شناسائی معتبر،شماره دفترکل و یک قطعه عکس 3*4) تقاضای دریافت کارت شناسائی منزلت نمایند .

مسئول مربوطه پس از ورود اطلاعات در سامانه مربوطه و آپلود اسکن عکس متقاضی ، کارت مذکور را چاپ نموده و به متقاضی تحویل میدهد.