شرح خدمت (قطع حقوق بازنشستگی) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری

در این خصوص به چند روش زیر اطلاعات دریافت و حقوق بازنشسته یا موظف قطع خواهد گردید:

1.ارسال مدارک مثبته از دستگاه اجرائی به صندوق ، که پس از بررسی توسط کارشناس فنی، حقوق بازنشستگی یا وظیفه قطع و حکم مربوطه صادر خواهد گردید.

2.استعلام از سامانه سازمان ثبت احوال کشور

3.استعلام از

پس از ارسال مدارک توسط دستگاهها به واحد اجرائی صندوق ، مدارک توسط کارشناس فنی صندوق بررسی و در صورت نیاز استعلام می گردد.پس از تکمیل و اصلاح اطلاعات در سیستم، حکم اصلاح بازنشستگی صادر می گردد.

 

مدارک مورد نیاز :

1- مدارک مربوط به خروج از شرایط دریافت حقوق وظیفه(ازجمله گواهی فوت،حکم اعاده به خدمت،گواهی اشتغال،عقدنامه،خروج از شرط سنی فرزند ذکورو..))

2- سایر مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماه 129567/250 مورخ 30/10/1385 صندوق بازنشستگی کشوری