استان خراسان رضوی         


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 94,462 65,416 29,046 77,264 49,649 27,615 811 511 300 4,425 3,991 434 11,962 11,265 697
1395 98,593 68,033 30,560 80,910 51,833 29,077 845 521 324 4,441 4,006 435 12,397 11,673 724
وزارت آموزش و پرورش  60,087 35,553 24,534 52,928 29,460 23,468 521 275 246 2,188 1,824 364 4,450 3,994 456
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 14,265 9,191 5,074 11,562 6,839 4,723 160 96 64 645 585 60 1,898 1,671 227
وزارت جهاد کشاورزی  5,024 4,913 111 3,902 3,801 101 33 32 1 331 330 1 758 750 8
وزارت راه و شهرسازی  3,793 3,734 59 2,260 2,201 59 29 29 0 255 255 0 1,249 1,249 0
وزارت کشور  4,983 4,852 131 3,024 2,908 116 35 28 7 317 317 0 1,607 1,599 8
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  1,827 1,789 38 1,336 1,302 34 9 9 0 113 113 0 369 365 4
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  2,069 1,797 272 1,721 1,467 254 12 11 1 105 101 4 231 218 13
وزارت دادگستری  1,869 1,783 86 1,215 1,135 80 24 21 3 146 145 1 484 482 2
وزارت اقتصاد و دارایی  1,378 1,303 75 723 654 69 11 10 1 108 107 1 536 532 4
وزارت صنعت معدن تجارت  769 733 36 435 399 36 3 3 0 49 49 0 282 282 0
نهاد ریاست جمهوری  477 455 22 334 313 21 0 0 0 26 26 0 117 116 1
وزارت نیرو  825 781 44 564 520 44 3 3 0 67 67 0 191 191 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  666 625 41 469 434 35 4 3 1 45 41 4 148 147 1
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  415 381 34 327 293 34 0 0 0 29 29 0 59 59 0
قوه قضائیه  93 92 1 70 69 1 0 0 0 14 14 0 9 9 0
خویش فرما  1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  52 50 2 39 37 2 1 1 0 3 3 0 9 9 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 22,614 23,420
همسر مرد و زن 13,144 13,672
مرد 13 13
زن 13,131 13,659
فرزند مرد و زن 9,059 9,360
مرد 1,806 1,770
زن 7,253 7,590
نواده مرد و زن 21 23
مرد 5 7
زن 16 16
مادر 279 266
پدر 111 99
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 94,462 65,416 29,046 77,264 49,649 27,615 811 511 300 4,425 3,991 434 11,962 11,265 697
1395 98,593 68,033 30,560 80,910 51,833 29,077 845 521 324 4,441 4,006 435 12,397 11,673 724
مشهد 96,545 66,557 29,988 79,319 50,763 28,556 829 511 318 4,312 3,895 417 12,085 11,388 697
سبزوار 656 461 195 506 331 175 8 4 4 38 31 7 104 95 9
تربت حیدریه 375 274 101 292 201 91 0 0 0 25 21 4 58 52 6
نیشابور 528 370 158 417 269 148 4 4 0 30 25 5 77 72 5
تربت جام 150 112 38 118 85 33 3 1 2 11 11 0 18 15 3
گناباد 339 259 80 258 184 74 1 1 0 25 23 2 55 51 4