استان  همدان


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 28963 20476 8487 23995 15971 8024 455 307 148 1392 1246 146 3121 2952 169
1395 30220 21288 8932 25075 16625 8450 471 307 164 1396 1247 149 3278 3109 169
وزارت آموزش و پرورش  19803 12461 7342 17361 10367 6994 270 150 120 776 655 121 1396 1289 107
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 4391 2995 1396 3488 2208 1280 134 94 40 230 204 26 539 489 50
وزارت جهاد کشاورزی  1670 1635 35 1291 1261 30 29 29 0 109 107 2 241 238 3
وزارت راه و شهرسازی  564 556 8 329 321 8 1 1 0 41 41 0 193 193 0
وزارت کشور  1184 1147 37 767 734 33 12 11 1 69 69 0 336 333 3
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  686 664 22 493 473 20 3 3 0 37 37 0 153 151 2
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  466 428 38 378 344 34 7 6 1 32 32 0 49 46 3
وزارت دادگستری  375 357 18 242 226 16 6 4 2 36 36 0 91 91 0
وزارت اقتصاد و دارایی  289 279 10 167 157 10 2 2 0 22 22 0 98 98 0
وزارت صنعت معدن تجارت  226 220 6 133 127 6 2 2 0 10 10 0 81 81 0
نهاد ریاست جمهوری  193 186 7 144 137 7 0 0 0 11 11 0 38 38 0
وزارت نیرو  80 78 2 48 46 2 0 0 0 5 5 0 27 27 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  152 145 7 120 114 6 4 4 0 6 6 0 22 21 1
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  111 109 2 91 89 2 0 0 0 8 8 0 12 12 0
قوه قضائیه  19 17 2 15 13 2 1 1 0 3 3 0 0 0 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  11 11 0 8 8 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
1395 30220 22284 10975 25075 17621 10493 471 307 164 1396 1247 149 3278 3109 169


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 6319 6546
همسر مرد و زن 3660 3856
مرد 2 1
زن 3658 3855
فرزند مرد و زن 2394 2442
مرد 542 538
زن 1852 1904
نواده مرد و زن 11 9
مرد 5 5
زن 6 4
مادر 201 190
پدر 53 49
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 28963 20476 8487 23995 15971 8024 455 307 148 1392 1246 146 3121 2952 169
1395 30220 21288 8932 25075 16625 8450 471 307 164 1396 1247 149 3278 3109 169
همدان(مرکز استان) 30217 21285 8932 25072 16622 8450 471 307 164 1396 1247 149 3278 3109 169
اسدآباد 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملایر 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0