استان بوشهر

تتعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 12,966 10,031 2,935 10,784 8,007 2,777 116 81 35 766 702 64 1,300 1,241 59
1395 13,765 10,598 3,167 11,505 8,499 3,006 122 84 38 774 711 63 1,364 1,304 60
وزارت آموزش و پرورش  8,818 6,213 2,605 7,874 5,381 2,493 55 32 23 378 329 49 511 471 40
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 1,868 1,418 450 1,494 1,086 408 45 33 12 111 99 12 218 200 18
وزارت جهاد کشاورزی  697 681 16 539 524 15 2 2 0 77 76 1 79 79 0
وزارت راه و شهرسازی  329 320 9 205 197 8 6 5 1 18 18 0 100 100 0
وزارت کشور  678 657 21 453 435 18 6 5 1 62 62 0 157 155 2
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  414 412 2 302 300 2 2 2 0 36 36 0 74 74 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  33 27 6 29 24 5 0 0 0 3 2 1 1 1 0
وزارت دادگستری  164 158 6 114 109 5 2 1 1 23 23 0 25 25 0
وزارت اقتصاد و دارایی  357 335 22 203 181 22 1 1 0 29 29 0 124 124 0
وزارت صنعت معدن تجارت  139 130 9 95 86 9 2 2 0 8 8 0 34 34 0
نهاد ریاست جمهوری  95 84 11 78 67 11 0 0 0 9 9 0 8 8 0
وزارت نیرو  54 53 1 29 28 1 0 0 0 5 5 0 20 20 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  54 51 3 40 37 3 0 0 0 6 6 0 8 8 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  49 44 5 38 33 5 1 1 0 6 6 0 4 4 0
قوه قضائیه  6 6 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  10 9 1 9 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 3,307 3,425
همسر مرد و زن 1,642 1,713
مرد 4 4
زن 1,638 1,709
فرزند مرد و زن 1,565 1,618
مرد 339 344
زن 1,226 1,274
نواده مرد و زن 0 0
مرد 0 0
زن 0 0
مادر 72 69
پدر 28 25
خواهر 0 0


  

تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 12,966 10,031 2,935 10,784 8,007 2,777 116 81 35 766 702 64 1,300 1,241 59
1395 13,765 10,598 3,167 11,505 8,499 3,006 122 84 38 774 711 63 1,364 1,304 60
بوشهر (مرکز استان) 13,565 10,399 3,166 11,375 8,370 3,005 118 80 38 758 695 63 1,314 1,254 60
برازجان 74 74 0 45 45 0 1 1 0 4 4 0 24 24 0
سعدآباد 10 10 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
گناوه 30 30 0 21 21 0 0 0 0 1 1 0 8 8 0
بندر دیلم 13 13 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
بندر ریگ 9 9 0 6 6 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0
دیر 20 20 0 10 10 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0
خورموج 17 17 0 12 12 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0
اهرم 15 15 0 11 11 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
خارک 12 11 1 10 9 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0