گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری -زمستان ۱۳۹۸

مهم ترین ورودی برای تصمیم گیری ها، آمار واطلاعات صحیح می باشد. تصمیم گیری ها پایه و اساس تمامی جهت گیری های فعالیت های بشر می باشد. مدیران سازمان ها در تمامی سطوح از این قاعده مستثنا نیستند و همواره جهت اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری ها به آمار و اطلاعات صحیح و روزآمد نیازمندند. در این راستا تلاش دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی بر آن بوده تا با جمع آوری به موقع و صحیح داده ها در فراهم آوردن ابزار کنترل و تولید شاخص ها در قالب گزارش های فصلی تاثیرگذار باشد، لذا فصلنامه آماری پیش رو حاوی خلاصه آمار و اطلاعات صندوق بازنشستگی کشوری تاپایان زمستان ۱۳۹۸ تقدیم حضور می گردد.