گزارش های آماری؛

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۸

” آمار“ علاوه بر برداشت علمی و کاربردی، یکی از ابزار و دلایل حسن خدمت و پیشرفت کارهاست. مبرهن است این امر وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد تا همواره یک تصمیم گیری هوشمندانه بر پایه استراتژی های صحیح صورت پذیرد. در این راستا هجدهمین نشریه آماری صندوق توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها تهیه و جهت بهره برداری تقدیم حضور می گردد.