نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - پاییز 1396

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – پاییز ۱۳۹۶

مدیریت های کلان و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ، سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیتها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام امکانپذیر نمیباشد. بطوری که عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطالعات و داده ها به روز باشد در همین راستا نشریه آماری پاییز ۱۳۹۶ صندوق جهت بهره برداری و آگاهی از آخرین تغییرات مربوط به جامعه حقوق بگیران منتشر شده است.