نشریه آماري صندوق بازنشستگی کشوري - بهار 1396

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۶

در عصر حاضر، آمار علم و عملِ توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از دادههای تجربی است و شامل برنامهریزی، جمعبندی، و تفسیر می باشد. آمار هم برنامه است و هم «با برنامه» . لذا آن که با آمار سخن میگوید و به آمار میاندیشد از دقت و وضوح بیشتری بهرهمند است.در این راستا دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها دهمین نشریه آماری صندوق را بعنوان ابزاری دقیق جهت آگاهی از آخرین اطلاعات صندوق در اختیار شما تصمیم سازان و تصمیم گیران گرامی قرار می دهد.