نشريه آماري صندوق بازنشستگي كشوري - بهار 1

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری – بهار ۱۳۹۵

بدون تردید می توان اذعان داشت در عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعـات و ارتـبـاطـات نامیده می شود آمار و به تبع آن تولید اطلاعات و دانش به عنوان مهمترین مـنـبـع و ابـزار بـرای ارزیابی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آینده محسوب شده و عامل اصلی در تصمـیـم گـیـری و مدیریت به شمار می آید، پر واضح است بدون وجود آمار و اطلاعات دقیق هرگونه برنامه ریـزی نوعی انشای اقتصادی و توسعه است که نمود عینی و عملی و اعتباری قابل استناد نخواهد داشـت، به همین دلیل از جمله شاخص های موثر در ارزیابی سازمان ها برخورداری آنها از منابع آماری و ساختاری نظام مند جهت انعکاس فعالیت های کمی و کیفی در همه ابعاد می باشد. در این راستا تلاش دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها بر آن بوده تا با جمع آوری بـه مـوقـع و صحیح داده ها بتواند در فراهم آوردن ابزار کنترل و تولید شاخص ها در قـالـب گـزارش هـای فصلی انجام وظیفه نماید. نشریه پیش رو فصلنامه آماری سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ مـی بـاشـد کـه تقدیم حضور تصمیم سازان و تصمیم گیران و مخاطبان صندوق بازنشستگی کشوری می گردد.