حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در برنامه زنده تهران ۲۰