نادر قائدی سرپرست مدیریت بازنشستگی کشوری استان قزوین شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشتگی کشوری نادر قائدی که از مدیران با سابقه صندوق بازنشستگی کشوری بوده و در کارنامه خود نیز سرپرستی استاهای خوزستان،مرکزی،ایلام ،چهارمحال بختیاری ،بوشهر، قزوین ،قم ،خراسان جنوبی و کارشناس مسئول امور بازنشستگی ووظیفه بگیردر صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.